Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1555/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-01-28

Sygn. akt: I C 1555/15 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Bartłomiej Szkudlarek

Protokolant:

sekr. sądowy Agnieszka Teska

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko T. S.

o zapłatę

oddala powództwo.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku zaocznego doręczyć:

- pełnomocnikowi powoda z pouczeniem o apelacji,

- pozwanemu/ej z pouczeniem o sprzeciwie oraz treści art. 344 par. 2 kpc

Dnia 28 stycznia 2016r.

I C 1555/15

UZASADNIENIE

I.  Stanowiska stron.

Powód (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” z siedzibą w W. – reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika – w pozwie z dnia 20 lipca 2015 r., skierowanym przeciwko T. S., wniósł o zasądzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym na swoją rzecz od pozwanego kwoty 828,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 lipca 2015 r. do dnia zapłaty. Nadto, powód wniósł o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że wierzytelność przez niego dochodzona wynika z braku zapłaty przez pozwanego za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez (...) Sp. z o.o.” na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 22 lipca 2014 r. Powód nabył wierzytelność wobec pozwanego na podstawie umowy o przelew wierzytelności zawartej z poprzednim wierzycielem.

Postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
w L. VI Wydział Cywilny przekazał sprawę do Sądu Rejonowego
w P. (k. 6).

Pozwany T. S. nie zajął stanowiska w sprawie, wobec czego Sąd wydał wyrok zaoczny.

II.  Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

W dniu 22 marca 2012 r. pozwany T. S. zawarł z (...) S.A.” z siedzibą w W. umowę dotyczącą udziału w promocji (...), taryfa (...). Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

W umowie zastrzeżona została opłata w kwocie 704,00 zł tytułem „kary umownej”.

(Dowód: umowa z dnia 22 marca 2012 r. wraz z załącznikami – k. 55-57)

Spółka (...) Sp. z o.o.” z siedzibą w W. powstała w wyniku przekształcenia spółki (...) S.A.” z siedzibą w W. w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą numer 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki (...) S.A.” z dnia 11 kwietnia 2012 r.

(Dowód: odpis pełny z Krajowego Rejestru (...) k. 37-40)

W dniu 06 sierpnia 2014 r. (...) Sp. z o.o.” z siedzibą w W. wystawiła względem pozwanego notę obciążeniową numer (...)-MP na kwotę 760,75 zł tytułem „kary umownej”. Termin zapłaty określono na 21 sierpnia 2014 r.

(Dowód: nota obciążeniowa z dnia 06 sierpnia 2014 r. – k. 60v)

W dniu 29 stycznia 2015 r. (...) Sp. z o.o.” z siedzibą w W. zawarła z powodem – (...) Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym” z siedzibą
w W. umowę przelewu wierzytelności.

Przedmiotem Umowy było przeniesienie na rzecz Nabywcy (powoda) wierzytelności pieniężnych, wynikających z umów zawartych z dłużnikami,
w tym szczególności z tytułu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
i umów zawieranych w ramach promocji przez użytkowników (...).

(Dowód: umowa przelewu wierzytelności z dnia 29 stycznia 2015 r. – k. 34, załącznik do umowy przelewu – k. 36)

Niniejszy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych przez stronę powodową. Pozwany T. S. nie zajął stanowiska
w sprawie.

III.  Ocena roszczenia.

(A)  Zasada odpowiedzialności.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest pozakodeksową umową odpłatną. Jakkolwiek brak jest jednoznacznej definicji w tym zakresie, wzorowanej na kodeksowych definicjach poszczególnych umów nazwanych, to odpłatny charakter tej umowy nie budzi wątpliwości (art. 56 ust. 2 pkt 5 p.t.1).

Powód dochodzi wierzytelności jako cesjonariusz. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (art. 509 § 1 k.c.). Nie oznacza to jednak pogorszenia sytuacji dłużnika, gdyż przysługują mu nadal – choć już przeciwko nabywcy wierzytelności – wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art. 513 § 1 k.c.).

(B)  Kara umowna.

Zgodnie z treścią art. art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

W ocenie Sądu, zastrzeżenie przez operatora (...) S.A.” z siedzibą
w W. w umowie zawartej w dniu 22 marca 2012 r. z pozwanym T. S. opłaty tytułem „kary umownej” w kwocie 704,00 zł było sprzeczne z ustawą. Należność ta zaczęła być bowiem dochodzona od pozwanego dopiero od momentu, gdy T. S. przestał wywiązywać się ze swojego zobowiązania, co stanowi istotę kary umownej, przy czym należy podkreślić, że na mocy przedmiotowej umowy pozwany zobowiązał się do świadczenia pieniężnego, natomiast kara umowna może być zastrzeżona jako sposób naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania jedynie zobowiązania niepieniężnego. W konsekwencji, przedmiotowe postanowienie umowne jako sprzeczne z ustawą jest nieważne (art. 58 § 1 k.c.). Nie ulega również wątpliwości, że w tym stanie rzeczy bezzasadnie zostały naliczone odsetki ustawowe od powyższej opłaty.

(C)  Rozstrzygnięcie.

W niniejszej sprawie powództwo należało oddalić. Dochodzone roszczenie obejmowało bowiem należność z tytułu sprzecznej z ustawą kary umownej
i nienależnych odsetek ustawowych.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć:

–  pełnomocnikowi powoda.

1 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z póżn. zm.); jeżeli inaczej nie zaznaczono, w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Żuber
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Szkudlarek
Data wytworzenia informacji: